Algemene Voorwaarden


De website van Minimalistische Mondmaskers is eigendom van ByANOUK gcv.

Maatschappelijke zetel:
Th. Roucourtstraat 28
2600 Berchem
België

Ondernemingsnummer:
BE 0640.901.170

E-mailadres:
info@minimalistischemondmaskers.com

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de website van Minimalistische Mondmaskers en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Minimalistische Mondmaskers is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop & betaling

De overeenkomst tussen Minimalistische Mondmaskers en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Minimalistische Mondmaskers gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Minimalistische Mondmaskers behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Minimalistische Mondmaskers bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij Minimalistische Mondmaskers geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet-tijdige betaling is Minimalistische Mondmaskers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en levertijden

De door Minimalistische Mondmaskers opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.bpost.be.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  Prijzen

  Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief 6 % BTW. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld.

  Als Minimalistische Mondmaskers met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Minimalistische Mondmaskers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

  Retourneren

  De artikelen van Minimalistische Mondmaskers kunnen om hygiënische redenen niet worden terug genomen of geruild. 

  Overmacht

  Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Minimalistische Mondmaskers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Minimalistische Mondmaskers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  Minimalistische Mondmaskers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Minimalistische Mondmaskers haar verbintenis had moeten nakomen.

  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Minimalistische Mondmaskers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Minimalistische Mondmaskers niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  Vragen en klachten

  Minimalistische Mondmaskers wil dat zijn klanten ten volle kunnen genieten van hun aankoop. Aarzel niet ons te contacteren als dit beter kan. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

  Minimalistische Mondmaskers behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

  Geschillen

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Minimalistische Mondmaskers, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen (België), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

   Intellectuele eigendom

   De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Minimalistische Mondmaskers of rechthoudende derden.

   Privacy

   Persoonlijke informatie zal worden opgeslagen en met zorg behandeld, zal nooit worden doorgegeven aan derden en zullen alleen worden gebruikt voor de levering van uw order.

   Alle rechten voorbehouden

   Al het materiaal te vinden op de website van Minimalistische Mondmaskers is beschermd door auteursrecht. Het kan niet gebruikt worden voor welk doel dan ook zonder het verkrijgen van onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

   Beperking van aansprakelijkheid

   De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

   Minimalistische Mondmaskers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Minimalistische Mondmaskers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

   Minimalistische Mondmaskers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

   De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Minimalistische Mondmaskers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

   Minimalistische Mondmaskers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

   De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Minimalistische Mondmaskers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.